AnimacjaStrona głównaProduktyUsługiKontakt z namiKsięga gości
USŁUGI INFORMATYCZNE
mgr inż. Piotr Skubała
Produkty


System finansowo-księgowy


Program PerseusFK jest wszechstronnym narzędziem do obsługi księgi handlowej. Dzięki wielowymiarowemu planowi kont doskonale ułatwia prowadzenie ewidencji księgowej oraz zarządczej. Właściciele oraz zarządcy firm otrzymują sprawozdania w dowolnych konfiguracjach i przekrojach.

Funkcjonalność programu:
Cały program podzielony został na funkcjonalne moduły. Dzięki temu jest możliwość kupowania części rozwiązań koniecznych dla danej firmy i z czasem rozbudowywania o kolejne moduły. Program może pracować w wersji jednostanowiskowej i sieciowej. W miarę rozwoju firmy łatwo można zmienić wersję na sieciową i dokładać kolejne stanowiska. Program PerseusFK jest zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych i spełnia wszystkie aktualne przepisy dotyczące tego typu programów w tym przede wszystkim wymogi określone w ustawie o rachunkowości. Instalowany jest na systemie operacyjnym Windows, Linux i oprogramowaniu NOVELL.


Moduł podstawowy:
rozrachunki
rejestry VAT ( w tym deklaracja VAT)
bilans otwarcia, bilans zamknięcia
standardowa sprawozdawczość (F01,F02,CIT-2,VAT-7,bilans,rachunek wyników), przepływy pieniężne
potwierdzenia sald, wydruk należności i zobowiązań, wezwania do zapłaty
rozrachunki dewizowe.


Moduły dodatkowe:
• Moduł przelewów bankowych.
• Moduł raportów bankowych
• Import raportów bankowych
• Moduł fakturowania
• Moduł faktur przychodzących
• Moduł ewidencji środków trwałych
• Moduł raportów kasowych
• Moduł korespondencji seryjnej
• Moduł rozliczeń w czasie
• Moduł unijny
• Moduł obrotu magazynowego
• Moduł rozliczeń dewizowych
• FIFO


Pakiet podstawowy opis szczegółowy:
Plan kont może być dowolnie definiowany przez użytkownika. Dodatkowo istnieje możliwość równoległego prowadzenia klasyfikacji pomocniczej zdarzeń gospodarczych. Rozwiązanie takie stwarza wygodne warunki do prowadzenia dokładnej analizy np. kosztów i sprzedaży w układzie rodzajowym i w układzie kalkulacyjnym. Jest to szczególnie przydatne w przypadku rachunkowości zarządczej.
Program jest wyposażony w zestaw sprawozdań standardowych: F01, F02, CIT, VAT, przepływy pieniężne.
Sprawozdania te mogą być dostosowywane do planu kont użytkownika, możliwe też jest wprowadzanie do nich pozycji nie wynikających bezpośrednio z ewidencji na kontach. Raz opracowane sprawozdania pozwalają na wykonywanie obliczeń w dowolnym okresie sprawozdawczym.
Program PerseusFK umożliwia przetwarzanie danych znajdujących się w bazie danych i automatyczne przygotowanie dokumentu księgowego. Mogą to być dokumenty bilansu zamknięcia i bilansu otwarcia (sporządzone na podstawie danych z poprzedniego roku), storno wskazanego dokumentu a także dowolne inne dokumenty tworzone okresowo na podstawie stworzonej wcześniej definicji. Sprawozdania i automaty księgowe mogą być przygotowane do pracy interakcyjnej tzn. umożliwiają bieżące wprowadzanie danych spoza księgowości (współczynniki, procenty itp.).
Możliwe jest księgowanie dokumentów dotyczących przyszłego okresu księgowego bez konieczności zamykania okresu bieżącego, co pozwala na systematyczne wprowadzanie danych bez przestojów związanych z oczekiwaniem na księgowania zamykające bieżący okres księgowy.
Program wyposażony jest w możliwość przeniesienia dokumentów do bufora. Dokument oczekujący może być jeszcze poprawiony i uzupełniony przed zaksięgowaniem. Istnieje możliwość zasymulowania sytuacji jaka nastąpi po jego zaksięgowaniu. Użytkownik może obejrzeć obroty na kontach wprowadzone tym dokumentem, obroty od początku roku zaksięgowane na tych kontach oraz obroty i salda jakie będą wykazywane na kontach po zaksięgowaniu danego dokumentu.


OPIS MODUŁÓW

Moduł przelewów bankowych.
Umożliwia wystawianie i wydruk przelewów. Potrzebne dane pobierane są z bazy danych kontrahentów oraz z rozrachunków. Oferujemy możliwość automatycznego przygotowywania plików do systemów bankowych Home Banking. Dzięki wykorzystaniu tej funkcji użytkownik otrzymuje bezpośrednią możliwość przygotowywania przelewów elektronicznych z bazy danych programu Perseus.
Na podstawie zaznaczonych przelewów można automatycznie sporządzić dokument księgowy, który po sprawdzeniu może zostać zaksięgowany.


Moduł raportów bankowych
Służy do rejestrowania w programie PerseusFK wyciągów bankowych.

Moduł fakturowania
Służy do wystawiania faktur. Istnieje możliwość pobierania danych do dokumentu z bazy danych. Możliwe jest także prowadzenie kilku rejestrów faktur. Aplikacja pozwala na przeglądanie wystawionych dokumentów oraz na drukowanie duplikatów. Na podstawie danych zawartych w wystawionych fakturach i rachunkach moduł przygotowuje dokument księgowy do ewentualnego zaksięgowania.
Aplikacja przystosowana jest do nowych przepisów dotyczących wymiany handlowej z kontrahentami z Unii Europejskiej.


Moduł fakturowania zapewnia:
• generowanie różnego rodzaju raportów i zestawień z wystawionych dokumentów sprzedaży
• seryjne wystawianie faktur dla wszystkich lub wybranych kontrahentów
• wybór wyglądu faktury z możliwością drukowania logo firmy w nagłówku dokumentu
• możliwość dowolnego definiowania symbolu numeracji faktury
• wystawianie faktur dla rolników ryczałtowych RR.Moduł faktur przychodzących.
Jest to moduł pozwalający na wstępne rejestrowanie faktur poza księgowością (np. w sekretariacie) a także na śledzenie dalszych losów takiego dokumentu. Przewidziano trzy fazy obróbki dokumentu: wprowadzenie, akceptację i dekretację.
W fazie pierwszej obsługujący ma możliwość wprowadzenia informacji, które nie wymagają wiedzy księgowej takich jak: data usługi, data dokumentu, termin płatności, uwagi do dokumentu, kwota brutto, netto i Vat z dokumentu (ogółem), dane kontrahenta (dostępny rejestr kontrahentów) a także podania nazwiska osoby, która akceptuje dokument.
W fazie drugiej dokument jest akceptowany (podawana data akceptacji) - tylko taki dokument może być przepisany do dokumentu księgowego.
Faza trzecia to przepisanie wprowadzonych danych do dokumentu księgowego (dekretacja). Przepisanie możliwe jest z pozycji wprowadzania danych do rejestru VAT.
Rejestr wprowadzonych faktur można przeglądać. Istnieje możliwość szybkiego wyszukania określonej faktury lub wyświetlenia tylko faktur spełniających zadany warunek. Można wydrukować raport z wprowadzonych danych.

Moduł ewidencji środków trwałych
Moduł jest przeznaczony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jak również do rejestrowania wszystkich operacji związanych z ich używaniem w firmie. Umożliwia niezależną ewidencję podatkową i bilansową środków, a co a tym idzie przyjęcie odrębnych metod umarzania dla potrzeb bilansowych i podatkowych. W trakcie rejestrowania operacji mających związek z danymi księgowymi moduł automatycznie generuje dokumenty księgowe zgodnie z dekretacją zadaną mu wcześniej przez użytkownika. Dokumenty te są przenoszone do bufora, a po sprawdzeniu i uzupełnieniu mogą być zaksięgowane. Moduł posiada szeroka gamę wielowariantowych raportów pozwalających na wszechstronną analizę wprowadzonych danych. Umożliwia wprowadzenie planu likwidacji środków jak również automatycznie nalicza plan umorzeń. Usprawnia wykonanie inwentaryzacji, wykazanie niedoborów i nadwyżek, drukuje nalepki z kodami paskowymi dla potrzeb oznaczenia środków.

Moduł raportów kasowych
Moduł umożliwia wystawianie dokumentów kasowych KP i KW, rejestrację wypłat na podstawie dokumentów źródłowych. Automatycznie tworzy raport kasowy. Możliwy jest również wariant z pełną dekretacją. Na podstawie danych zawartych w module można automatycznie wygenerować dokument księgowy. Moduł posiada dodatkowy system zabezpieczeń uniemożliwiający dostęp osobom niepowołanym.

Moduł korespondencji seryjnej
Moduł pozwala na zdefiniowanie wzorów pism i wydrukowanie ich dla wybranych adresatów.
Obsługę korespondencji seryjnej można podzielić na trzy etapy:
1. Zdefiniowanie książki adresowej - Bazę adresową można tworzyć na podstawie danych zawartych w rejestrze kontrahentów lub w wykazie uzupełniającym. Rejestr kontrahentów i wykaz uzupełniający są dostępne dla wszystkich użytkowników systemu. Natomiast definiowana książka adresowa jest przypisana indywidualnie do użytkownika. Dzięki temu korzystający z korespondencji seryjnej mogą tworzyć książki adresowe bez obawy zakłócenia pracy innemu użytkownikowi systemu.
2. Zdefiniowanie wzorów pism - Użytkownik ma możliwość zdefiniowania wzorów dokumentów (treści). W tej chwili program dopuszcza max. 99 wzorów. Zasady definiowania są podobne jak w przypadku wezwań do zapłaty czy odsetek. System sam określa numer kolejny wzoru, natomiast pola, wyróżnik oraz opis dokumentu są uzupełniane przez użytkownika i pozwalają na szybkie znalezienie dokumentu lub wyświetlenie tylko dokumentów określonego rodzaju (funkcje znajdź pismo, znajdź następne, filtr). Wykaz wzorów dokumentów jest dostępny dla wszystkich użytkowników systemu.
3. Wygenerowanie pism wg wybranego wzoru adresowanych do wybranych firm/osób - Funkcja generuje dokumenty według wybranego wzoru, zaadresowane do firm/osób zaznaczonych na liście adresatów. Przed przystąpieniem do drukowania należy uzupełnić dane o własnej firmie, zaznaczyć odpowiednich adresatów oraz wybrać informacje jakie mają się drukować w nagłówku (wydruki do HTML) lub stopce pisma.

Moduł rozliczeń w czasie
Moduł zawiera szereg udogodnień pozwalających na automatyzację powtarzających się czynności. Między innymi dotyczy to obsługi operacji rozliczeń w czasie. Jeżeli istnieją koszty rozłożone w czasie (np. prenumerata, ubezpieczenia, czynsze, leasing, itp.), możemy wykorzystać Moduł rozliczeń w czasie. Moduł na podstawie wprowadzonych danych (liczby rat, kwoty netto do rozliczenia, daty rozpoczęcia rozliczeń), wylicza miesięczne raty, jakie następnie przenosi się w koszty. Raz na miesiąc można utworzyć dokumenty oczekujące, zawierające wybrane lub wszystkie operacje rozliczenia w czasie. Raport z możliwością samodzielnego definiowania kolumn, wspomaga bieżącą kontrolę stanu zrealizowanych rozliczeń.

Moduł unijny
Moduł składa się z: rejestru INTRASTAT i Rejestru VAT.
Rejestr INTRASTAT gromadzi informacje o wwozie i wywozie towarów do UE. Tworzy raport dla potrzeb deklaracji za pomocą mechanizmu kreatora raportów oraz tworzy deklarację INTRASTAT.
Jest możliwość wprowadzania danych bezpośrednio do rejestru lub w trakcie wprowadzania faktur wewnątrzwspólnotowego nabycia lub dostawy.
Rejestru VAT - umożliwia wyodrębnienie dokumentów wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy towarów oraz generuje dane do informacji podsumowującej VAT, a następnie tworzy deklarację VAT-UE

Moduł magazynowy
Moduł umożliwia prowadzenie pełnej ewidencji ilościowo-wartościowej materiałów i towarów w magazynie.
Do księgi rachunkowej może być przyporządkowany jeden magazyn. Prowadzenie ewidencji towarów i materiałów możliwe jest w wybranym systemie cen:
• ceny rzeczywiste zakupu zgodnie z zasadami FIFO lub LIFO
• ceny uśredniane
• ceny stałe
• ceny ostatniego przychodu

Moduł korzysta ze wspólnego rejestru kontrahentów dla danej księgi rachunkowej.
W module dostępne jest wystawianie i drukowanie dokumentów magazynowych typu:
• DF - dostawa fakturowana pozwala na wprowadzenie i zarejestrowanie pełnych danych z faktury zakupu i przyjęcie na magazyn (nie ma potrzeby oddzielnego wprowadzania faktury zakupu w księgowości),
• DN - dostawa niefakturowana ( ilościowe przyjęcie towaru w aktualnej cenie uśrednionej),
• PZ - przyjęcie zewnętrzne,
• ZW- zwrot towaru lub materiału,
• PW- przyjęcie wewnętrzne,
• WZ- wydanie towaru na zewnątrz,
• RW- wydanie wewnętrzne,
• LI- likwidacja towaru, materiału .
Inwentaryzacja artykułów może być prowadzona dla wszystkich artykułów w magazynie jak i zakresu artykułów, grup towarowych oraz miejsc położeń.
Moduł posiada funkcje umożliwiające import i eksport danych, również do arkusza kalkulacyjnego, daje także możliwość automatycznego zaksięgowania dokumentów w księdze rachunkowej

 

 


Wymagania sprzętowe :
Zalecana konfiguracja sprzętowa i programowa dla systemu PerseusFK:
System operacyjny: WindowsXP, WindowsVista, Windows 7;
Procesor: Celeron 1000 MHz;
Pamięć RAM: 256MB dla wersji Linux, 512 dla wersji Windows.
Wolne miejsce na dysku:
1) wersja Wiindows - program ok 20 MB, zaś w czasie użytkowania zapotrzebowanie rośnie w zależności od ilości danych i tworzonych kopii zapasowych.
2)wersja Linux podobnie jak w wersji Windows ok. 20 MB
3)Linux instalowany na platformie Windows wraz z programem może zajmować ok. 1,5 GB

  

System ewidencji obrotu towarowego


PerseusOM jest programem wspomagającym prowadzenie ewidencji sprzedaży i obrotu towarowego w firmach o różnorodnym profilu działalności (na przykład handlowym, usługowym, produkcyjnym). Program PerseusOM oferuje bogatą funkcjonalność obsługi obrotu materiałowego - od zamówień, poprzez przychody i rozchody do inwentaryzacji. Umożliwia sprawny zapis ewidencji towarów, dostęp do informacji o nich oraz właściwe rozliczenie ilościowo-wartościowe, pełną obsługę sprzedaży - zarówno towarów jak i usług poprzez ewidencję ofert, zamówień, faktur proforma faktur zaliczkowych, faktur VAT. Posiada wiele opcji i parametrów pozwalających dostosować go do indywidualnych potrzeb użytkownika. W pełni współpracuje z programem finansowo-księgowym PerseusFK. Zapewnia bezpieczeństwo i poufność danych poprzez odpowiednio zbudowany system uprawnień. Dodatkowo dzięki wykorzystaniu narzędzi SQL możliwe jest sięganie do bazy danych PerseusOM bezpośrednio z pakietu Excel i tworzenie własnych zestawień.

Elastyczność:

PerseusOM umożliwia:

 • · prowadzenie gospodarki wielomagazynowej, sieciowej, z opcją wspólnego rejestru kontrahentów w połączeniu z programem finansowo-księgowym Perseus FK,
 • · tworzenie rejestru kontrahentów, towarów, grup towarowych wspólnych dla wielu magazynów lub oddzielnie dla każdego magazynu,
 • · automatyczny obrót towarów między magazynami, który odbywa się na podstawie dokumentów przesunięć międzymagazynowych.
Dla każdego magazynu ewidencja może być prowadzona w wybranym systemie cen:
 • · ceny rzeczywiste zakupu zgodnie z zasadą FIFO lub LIFO (dla tego typu magazynów istnieje możliwość tylko ilościowej ewidencji dokumentów typu przychód i rozchód, a następnie wycena wartościowa)
 • · ceny uśredniane
 • · ceny stałe


Wielooddziałowość:

PerseusOM umożliwia obsługę przedsiębiorstw wielooddziałowych. Dzięki funkcji elektronicznego przekazywania dokumentów zapewnia integrację danych z oddziałów z danymi w centrali firmy. Program wspomaga prace działu zaopatrzenia umożliwiając optymalizację zapasów magazynowych przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu stanu magazynowego
.

Zamówienia:
Perseus OM prowadzi kompleksową obsługę operacji zamawiania towaru, począwszy od przyjęcia zamówienia od klienta, poprzez zebranie zamówień z oddziałów firmy, po wystawienie zapotrzebowania do dostawcy. Przygotowanie zamówienia możliwe jest bezpośrednio w programie lub przy pomocy arkusza kalkulacyjnego Excel. W przypadku zastosowania Excel istnieje możliwość przeniesienia danych z i do PerseusOM.

Możliwa jest również rezerwacja towaru pod zamówienie oraz automatyczna realizacja sprzedaży po wprowadzeniu towaru do magazynu.

Ewidencja ilościowo- wartościowa:
Program zapewnia:

 • pełną ewidencję ilościowo-wartościową towarów magazynowych: kartoteki złotowe i dewizowe, kontrolę stanów minimalnych, ostrzegawczych i maksymalnych,
 • prowadzenie tabel towarów, usług, grup towarowych, miejsc położeń w magazynie.
 • tabele dostępne są z wielu miejsc w programie. Istnieje możliwość ewidencji terminów ważności i numerów seryjnych;
 • wystawianie i rejestrację standardowych dokumentów magazynowych typu przychód: (PZ, PW, ZW) i typu rozchód (WZ,RW, LI ) oraz dokumentów korygujących poprzednio wprowadzone zapisy;
 • automatyczne rozliczanie inwentaryzacji bieżącej i na wskazany dzień, automatyczny bilans otwarcia na nowy rok obrotowy, przecena towarów, możliwość sporządzania wielowariantowych raportów i sprawozdań dotyczących danych magazynowych i analizy zakupów w zadanym okresie czasu. 

Sprzedaż:
Moduł zapewnia:

 • · prowadzenie ewidencji i analizy sprzedaży w przedsiębiorstwie z automatycznym rozliczeniem kosztów własnych sprzedaży,
 • · wystawianie i drukowanie: faktur VAT, faktur VAT dla małych podatników, faktur korygujących, paragonów dla sprzedaży fiskalnej,
 • · ewidencję i rozliczanie zaliczek –faktury zaliczkowe częściowe i końcowe,
 • · anulacje dokumentów,
 • · wydanie towarów z wieloma dokumentami WZ, a następnie wystawienie jednej faktury sprzedaży,
 • · rozpisywanie form i terminów płatności na fakturze, rejestrację i drukowanie duplikatów,
 • · wprowadzanie wielu cenników sprzedaży, także w dewizach,
 • · możliwość prowadzenia wspólnej bazy klientów z systemem PerseusFK ,przeglądanie ich kartotek oraz określenie limitu kredytowego.
 • · ewidencję rejestru kontrahentów z możliwością przypisania klientowi: domyślnego rabatu, terminu płatności, kwoty limitu związanej z płatnościami, blokowania sprzedaży,
 • · fakturowanie usług.

Sprawozdawczość:
Wydruki standardowe przygotowane w PerseusOM pozwalają na wszechstronną analizę danych w dowolnym okresie. Program umożliwia drukowanie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT i sporządzanie wielowariantowych raportów. PerseusOM umożliwia również przygotowanie informacji o sprzedaży, obrocie magazynowym, czy stanie zapasów z poziomu pakietu Excel.

Moduł unijny:
Wystawianie, ewidencja, wydruki Faktur Wewnętrznych VAT i Faktur korygujących dla:

 • towarów przyjętych do magazynu na podstawie dokumentu przychodowego
 • towarów w drodze, a po otrzymaniu towaru sporządzenie dokumentu PZ
 • importowanych usług.

Automatyczne tworzenie rejestrów Intrastat dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. - opis towaru uzupełniony o dane związane z obrotem wewnątrzunijnym. Tworzenie i wydruk Deklaracji Intrastat dla przywozu i wywozu – także w formie elektronicznej.

Faktury RR
Obsługa zakupów produktów rolnych od sprzedawców indywidualnych,

 • tworzenie, przeglądanie, wydruki dokumentów : Faktura VAT RR, Korekta Faktury VAT RR
 • możliwość przypisania dla artykułów stawki rolniczej VAT
Kasa:
Kasa umożliwia wystawianie dokumentów kasowych KP. KW i automatyczne tworzenie raportów kasowych
.

 

Drukarki fiskalne:
Program współpracuje z dostępnymi na rynku drukarkami fiskalnymi.


Wymagania sprzętowe :

Zalecana konfiguracja sprzętowa i programowa dla systemu PerseusOM:
System operacyjny: WindowsXP, WindowsVista, Windows 7;
Procesor: Celeron 1000 MHz;
Pamięć RAM: 256MB dla wersji Linux, 512 dla wersji Windows.
Wolne miejsce na dysku:
1) wersja Wiindows - program ok 20 MB, zaś w czasie użytkowania zapotrzebowanie rośnie w zależności od ilości danych i tworzonych kopii zapasowych.
2)wersja Linux podobnie jak w wersji Windows ok. 20 MB
3)Linux instalowany na platformie Windows wraz z programem może zajmować ok. 1,5 GB

 

 System dla wspólnot mieszkaniowych


Program PerseusWM jest systemem informatycznym, przystosowanym do wspomagania bieżącej pracy zarządców wspólnot mieszkaniowych. PerseusWM wykorzystuje wszystkie informacje nie tylko związane z naliczeniem opłat (naliczeniem sprzedaży), ale również i dane dotyczące analizy kosztów w podziale na lokale. Bez żadnego problemu można zobaczyć, jaki jest stan rozliczeń każdego mieszkania, oraz sprawdzić stan rozrachunków, czyli należności od współwłaścicieli lub zobowiązania wobec dostawców. W programie koszty rozliczane są na poszczególne lokale. Podczas wprowadzania danych można wykorzystać automaty księgowe. Dzięki nim nie trzeba ręcznie rozliczać każdej faktury na lokale. W programie można rejestrować odczyty z liczników instalowanych w budynku oraz w każdym mieszkaniu. Naliczenia obciążeń realizowane są za pomocą definiowalnych funkcji, dzięki którym użytkownik jest w stanie sam wprowadzać zmiany sposobu rozliczeń.

Funkcjonalność programu

Cały program podzielony został na funkcjonalne moduły. Dzięki temu jest możliwość kupowania części tylko rozwiązań koniecznych dla danej wspólnoty. Bez problemu i w każdej chwili program można rozbudować o kolejne moduły, a także zwiększać liczbę stanowisk pracy. Możliwa jest zmiana platformy systemowej. Rozbudowa programu nie ma wpływu na wprowadzone wcześniej dane, a zmiana platformy nie powoduje zmiany interfejsu z użytkownikiem. Program PerseusWM posiada rozbudowany system zabezpieczeń przed ingerencją osób niepowołanych. Oprogramowanie jest stale rozwijane zarówno pod względem technologicznym jak i merytorycznym. Jest dostosowywane zarówno do zmieniających się przepisów jak i do potrzeb użytkowników. Dla wspólnot rozliczających się z podatku VAT pomocne będą rejestry VAT. Rejestry VAT-u należnego i naliczonego ewidencjonują faktury w rozbiciu na wszystkie składniki konieczne do sporządzenia deklaracji VAT dla sprawozdawczości skarbowej i GUS. Program PerseusWM umożliwia przetwarzanie danych znajdujących się w bazie danych i automatyczne przygotowanie dokumentu księgowego. Mogą to być dokumenty bilansu zamknięcia i bilansu otwarcia (sporządzone na podstawie danych z poprzedniego roku, storno wskazanego dokumentu, a także dowolne inne dokumenty tworzone okresowo na podstawie stworzonej wcześniej definicji. Sprawozdania i automaty księgowe mogą być przygotowane do pracy interakcyjnej tzn. umożliwiając bieżące wprowadzanie danych spoza księgowości (współczynniki, procenty itp.) Możliwe jest księgowanie dokumentów dotyczących przyszłego okresu księgowego bez konieczności zamykania okresu bieżącego, co pozwala na systematyczne wprowadzanie danych bez przestojów związanych z oczekiwaniem na księgowania zamykające bieżący okres księgowy. Program wyposażony jest w możliwość przeniesienia dokumentów do bufora. Dokument oczekujący może być jeszcze poprawiony i uzupełniony przed zaksięgowaniem. Program już wtedy udostępnia różne rodzaje symulacji. Użytkownik nie tylko może obejrzeć obroty, wprowadzone tym dokumentem, na kontach, ale również przejrzeć obroty od początku roku, zaksięgowane na tych kontach, a także obroty i salda jakie będą wykazywane na kontach po zaksięgowaniu danego dokumentu. Dodatkowo do programu dla wspólnot mieszkaniowych możemy zaproponować następujące moduły:

DODATKOWE MODUŁY

Moduł przelewów bankowych.
Umożliwia wystawianie i wydruk przelewów. Potrzebne dane pobierane są z bazy danych kontrahentów oraz z rozrachunków. Oferujemy możliwość automatycznego przygotowywania plików do systemów bankowych Home Banking. Dzięki wykorzystaniu tej funkcji użytkownik otrzymuje bezpośrednią możliwość przygotowywania przelewów elektronicznych z bazy danych programu Perseus. Na podstawie zaznaczonych przelewów można automatycznie sporządzić dokument księgowy, który po sprawdzeniu może zostać zaksięgowany.

Import elektronicznych wyciągów bankowych.
Istnieje możliwość przygotowania narzędzi do importu elektronicznych wyciągów bankowych z poszczególnych systemów bankowych. Automatyczna dekretacja i księgowanie wyciągów bankowych znacznie upraszcza pracę i pozwala na uniknięcie pomyłek.

Moduł fakturowania
Służy do wystawiania faktur. Istnieje możliwość pobierania danych do dokumentu z bazy danych. Umożliwia prowadzenie kilku rejestrów faktur. Pozwala na przeglądanie wystawionych dokumentów oraz na drukowanie duplikatów. Na podstawie danych zawartych w wystawionych fakturach i rachunkach moduł przygotowuje dokument księgowy do ewentualnego zaksięgowania.

Moduł ewidencji faktur przychodzących.
Jest to moduł pozwalający na wstępne rejestrowanie faktur poza księgowością ( np. w sekretariacie) a także na śledzenie dalszych losów takiego dokumentu. Przewidziano trzy fazy obróbki dokumentu: wprowadzenie, akceptację i dekretację. W fazie pierwszej obsługujący ma możliwość wprowadzenia informacji, które nie wymagają wiedzy księgowej takich jak: data usługi, data dokumentu, termin płatności, uwagi do dokumentu, kwota brutto, netto i VAT z dokumentu (ogółem), dane kontrahenta (dostępny rejestr kontrahentów), a także podania nazwiska osoby, która akceptuje dokument. W fazie drugiej dokument jest akceptowany (podawana data akceptacji)- tylko taki dokument może być przepisany do dokumentu księgowego. Faza trzecia to przepisanie wprowadzonych danych do dokumentu księgowego (dekretacja). Przepisanie możliwe jest z pozycji wprowadzania danych do rejestru VAT. Rejestr wprowadzonych faktur można przeglądać. Istnieje możliwość szybkiego wyszukania określonej faktury lub wyświetlenia tylko faktur spełniających zadany warunek. Można wydrukować raport z wprowadzonych danych.

Moduł Raportów Bankowych
Służy do rejestrowania w Programie PerseusWM wyciągów bankowych.

 

 

Moduł Raportów Kasowych
Umożliwia wystawianie dokumentów kasowych KP i KW, rejestrację wypłat na podstawie dokumentów źródłowych. Automatycznie tworzy raport kasowy, przy czym możliwy jest wariant z pełną dekretacją. Na podstawie danych zawartych w module można automatycznie wygenerować dokument księgowy. Moduł posiada dodatkowy system zabezpieczeń uniemożliwiający dostęp osobom niepowołanym

Wymagania sprzętowe :

Zalecana konfiguracja sprzętowa i programowa dla systemu PerseusWM:
System operacyjny: WindowsXP, WindowsVista, Windows 7;
Procesor: Celeron 1000 MHz;
Pamięć RAM: 256MB dla wersji Linux, 512 dla wersji Windows.
Wolne miejsce na dysku:
1) wersja Wiindows - program ok 20 MB, zaś w czasie użytkowania zapotrzebowanie rośnie w zależności od ilości danych i tworzonych kopii zapasowych.
2)wersja Linux podobnie jak w wersji Windows ok. 20 MB
3)Linux instalowany na platformie Windows wraz z programem może zajmować ok. 1,5 GB

 
 

Animacja|Strona główna|Produkty|Usługi|Kontakt z nami|Księga gości